Strona główna

Deklaracja dostępności stron internetowych systemu portalowego Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do systemu portalowego Politechniki Rzeszowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Główne niezgodności lub wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Majcher. Kontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@prz.edu.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 17 865 11 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Politechniki Rzeszowskiej składa się z kilkudziesięciu obiektów zlokalizowanych w: Rzeszowie, Stalowej Woli, Jasionce, Bezmiechowej oraz Albigowej. W samym tylko Rzeszowie w dwóch kampusach, uczelnia zajmuje 29 budynków. Budynki i laboratoria Politechniki Rzeszowskiej w większości dostosowane są do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (parkingi, windy, sale dydaktyczne, korytarze, toalety). Budynki spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).

Miejsca w których prowadzona jest obsługa studentów, doktorantów i kandydatów na studia wolne są od barier architektonicznych. Ergonomiczne stanowiska w większości ulokowane są na dolnych kondygnacjach. W przypadku wyższych pięter zapewniono dojazd alternatywny w postaci dźwigu osobowego.

Przy budynkach Politechniki Rzeszowskiej znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W obiektach Politechniki Rzeszowskiej zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W większości budynków dostępne są pętle indukcyjne wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, które przeznaczone są dla osób słabosłyszących.